W dniu dzisiejszym opublikowany został tekst projektu ustawy o zmianie ustawy o PIT, CIT i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

🔎Projekt ustawy zakłada, iż przepisy ustawy o CIT znajdą zastosowanie do:

🔷 spółek komandytowych

🔷 spółek jawnych, w których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka nie zgłosi informacji odnośnie podmiotów, którym przysługuje prawo do udziału w zysku do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

 

🔎Zmiany mają nastąpić od 1 stycznia 2021 r. i obejmować m.in.:

🔷 wprowadzenie zwolnienia w wysokości 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza (nie więcej niż 60 000 zł i z każdej spółki, w której jest komandytariuszem) - uwaga mowa jest o "przychodzie".

Uwaga! Zwolnienie nie znajdzie zastosowania jeśli:

- komandytariusz posiadać będzie pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 5% udziałów/akcji w spółce będącej komplementariuszem spółki komandytowej (czyli w zasadzie zwolnienie jest iluzoryczne, gdyż większość takich podmiotów takie powiązanie wykazuje - w szczególności spółki rodzinne) lub

- komandytariusz będzie członkiem zarządu spółki będącej komplementariuszem spółki komandytowej lub będzie członkiem zarządu spółki posiadającej pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 5 % udziałów/akcji w spółce będącej komplementariuszem;

🔷komandytariusz będzie podmiotem powiązanym z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 5 % udziałów/akcji w spółce będącej komplementariuszem w spółce komandytowej;

🔷 rozliczenie straty będzie przysługiwać nadal proporcjonalnie do udziału wspólnika w spółce

🔷przewidziano wyłączenie z zakresu stosowania klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania dochodów komandytariusza osiągniętych z tytułu uczestnictwa w zysku spółki komandytowej prowadzącej działalność operacyjną, która nie ma sztucznego charakteru

🔷 Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2021 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2020 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym.

Co to w praktyce oznacza? Opodatkowanie na poziomie spółki na bieżąco stawką 9% lub 19% a następnie rozliczenie podatku dochodowego u każdego wspólnika.

 

Inne zmiany, na które warto zwrócić uwagę to:

🔷 zwiększenie limitu przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym z 1,2 mln euro do 2 mln euro dla zastosowania stawki 9% CIT

🔷Wydłużenie okresu zwolnienia z przychodów z budynków podlegających opodatkowaniu na podstawie art. 24b ustalone za okres od 1 stycznia 2021 r. do końca miesiąca, w którym stan epidemii został odwołany – w przypadku obowiązywania po dniu 31 grudnia 2020 r. stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19

 

Szczegóły będą przedstawiane na dalszym etapie prac.

 

Cały tekst projektu ustawy możecie Państwo znaleźć tutaj: Projekt ustawy

 

Workshops

POMORSKI Group offers workshops to businesses, commercial companies and local governments in the field of tax law.y

Check details

Contact

Headquartered
ul. Chałubińskiego 8, p. 38
00-613 Warszawa
tel. +48 (22) 10 22 111
sekretariat@pomorski.pl
Branch
Plac Obrońców Warszawy 2
09-402 Płock
tel. +48 (24) 364 88 88
sekretariat@pomorski.pl

Our customers

  • Alufest
  • Ponzio
  • Alior Bank
  • Orlen Oil

All rights reserved © 2014 - 2018 Wiesław Pomorski | GDPR Informations

Our website uses cookies (so-called cookies) for statistical, advertising and functional purposes.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand
Webpiksel.pl