Aktualnie w Sejmie RP prowadzone są prace nad nowelizacją przepisów ustawy o COVID. Według nowych uregulowań pomoc ma otrzymać szeroko rozumiana branża turystyczna. Trzeba będzie się jednak wykazać 80% spadkiem obrotów względem roku poprzedniego. Warto zaznaczyć, że jest to na typ etapie jeszcze projekt i nie wiadomo w jakim ostateczne kształcie ustawa zostanie uchwalona.

1. Przewodnicy turystyczni i agenci turystyczni

Osobie prowadzącej działalność gospodarczą przy przeważającej działalności PKD 79.90.A tj. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (jednak z wyłączeniem działalności przewodników górskich) świadczenie postojowe będzie przysługiwać jeśli:

 1. a) Osoba taka zawiesiła prowadzenie tej działalności po dniu 31 sierpnia 2019 r.
 2. b) Działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.

Świadczenie postojowe będzie przysługiwać zarówno osobie prowadzącej działalność gospodarczą jak również osobom zatrudnionym na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innych umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o zleceniu.

Uprawnieni do świadczenia postojowego będą osoby prowadzące działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD 79.11.A tj. Działalność agentów turystycznych (działalność polegającą na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki).

Inne warunki

 1. a) Świadczenie postojowe agentów turystycznych czy przewodników turystycznych przysługiwać będzie na takich samych zasadach jak w innych przypadkach tj. w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz przez maksymalnie trzy miesiące. Przy czym osobom prowadzącym działalność, do której znajdują zastosowanie przepisy o zryczałtowanym podatku dochodowym i korzystały one ze zwolnienia sprzedaży z VAT – przysługuje 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz przez maksymalnie trzy miesiące;
 2. b) Oświadczenie o rodzaju przeważającej działalności, o której mowa w art. 15zq ust. 7 oraz o wykonywaniu tej działalności w 2019 r. przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy należy składać pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 2. Dodatkowe postojowe dla wybranych grup zawodowych

Osobom prowadzącym działalność (lub wykonującym działalność w oparciu o umowy agencyjne, dzieło czy zlecenia) w zakresie:

 •       transportu lądowego pasażerskiego, w tym m.in. rozkładowych dalekobieżnych przewozów autobusowych, wynajmu autobusów z kierowcą, przewozów wycieczkowych i turystycznych, działalności kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich pod warunkiem, że nie są częścią miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji, tj. działalności oznaczonej w PKD 49.39.Z;
 •       wynajmu i dzierżawy pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, w tym m.in. wynajmu i dzierżawy środków transportu lądowego bez kierowcy (z wyłączeniem pojazdów samochodowych) - motocykli, przyczep kempingowych i turystycznych, tj. działalności oznaczonej w PKD 77.39.Z;
 •       działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych, w tym m.in. wystawianiem przedstawień teatralnych, operowych, baletowych, musicalowych, tj. działalności oznaczonej w PKD 90.01.Z;
 •       działalności wspomagającej wystawianie przedstawień artystycznych, w tym m.in. działalności reżyserów, producentów, scenografów, projektantów i wykonawców teatralnych dekoracji scenicznych, maszynistów sceny, specjalistów od oświetlenia sceny, konferansjerów, tj. działalności oznaczonej w PKD 90.02.Z;
 •       działalności pokojów zagadek domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, tj. działalności oznaczonej w PKD 93.29.A;
 •       działalności rozrywkowej i rekreacyjnej, w tym m.in. eksploatacji automatów do gier zręcznościowych, działalności parków rekreacyjnych (bez zakwaterowania), wypożyczania sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część działalności obiektu rekreacyjnego, działalności jarmarków i widowisk o charakterze rekreacyjnym, działalność plaż, włączając wynajmowanie przebieralni, szafek na ubrania, wypożyczanie leżaków, tj. działalności oznaczonej w PKD 93.29.B;

przysługiwać będzie prawo do dodatkowego postojowego jeśli przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 80% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

3. Zwolnienie z płacenia składek

Na wniosek płatnika składek prowadzącego, na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek, działalność w zakresie:

a) 39.Z - pozostałego transportu lądowego pasażerskiego;

b) 10.Z – prowadzenie hoteli oraz podobnych obiektów zakwaterowania;

c) 39.Z - wynajmu i dzierżawy pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych;

d) 11.A – działalności agentów turystycznych;

e) 90.A – działalności pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;

f) 30.Z – działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów;

g) 01.Z – działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych;

h) 02.Z – działalności wspomagającej wystawianie przedstawień artystycznych;

i) 29.A - działalności pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;

j) 29.B  oraz 93.29.Z – pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej;

zwalnia się z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 31 maja 2020 r. i  przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania  tych składek był niższy co najmniej o 80% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do dnia 30 listopada 2020 r. wraz z oświadczeniem o rodzaju przeważającej działalności.

Workshops

POMORSKI Group offers workshops to businesses, commercial companies and local governments in the field of tax law.y

Check details

Contact

Headquartered
ul. Chałubińskiego 8, p. 38
00-613 Warszawa
tel. +48 (22) 10 22 111
sekretariat@pomorski.pl
Branch
Plac Obrońców Warszawy 2
09-402 Płock
tel. +48 (24) 364 88 88
sekretariat@pomorski.pl

Our customers

 • Alufest
 • Ponzio
 • Alior Bank
 • Orlen Oil

All rights reserved © 2014 - 2018 Wiesław Pomorski | GDPR Informations

Our website uses cookies (so-called cookies) for statistical, advertising and functional purposes.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand
Webpiksel.pl