Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Głównym celem wprowadzanej nowelizacji jest modyfikacja procedury przydzielania pomocy finansowej osobom, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy poprzez złagodzenie dotychczasowych – bardzo restrykcyjnych, warunków otrzymania wsparcia pieniężnego ze strony państwa.

Czynnikiem motywującym do wprowadzenia modyfikacji była bardzo niska wartość środków wykorzystanych w celu udzielenia wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji – zgodnie z Informacją o wykorzystaniu środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku osoby, które skorzystały z oferowanej pomocy w 2016 roku wyczerpały jedynie 2% przeznaczonych na ten cel zasobów pieniężnych. Z dostępnych analiz wynika, iż głównymi czynnikami powodującymi tak minimalne zainteresowanie programem pomocy były zbyt restrykcyjne kryteria, jakie stawiano przed kredytobiorcą oraz perspektywa obowiązku zwrotu całości otrzymanej dotacji.

W związku z powyższym, prezydencka nowelizacja przepisów wprowadza liczne zmiany i udogodnienia, które mają na celu powiększenie grupy potencjalnych beneficjentów proponowanych form pomocy. Modyfikacje obejmują między innymi:

  • eliminację zapisu uniemożliwiającego kredytobiorcom bycie najemcą innej nieruchomości;
  • podniesienie wysokości minimum dochodowego będącego warunkiem ubiegania się o otrzymanie wsparcia;
  • podwyższenie kwoty udzielanego miesięcznie wsparcia do 2 000 zł;
  • dwukrotne wydłużenie okresu, w którym dopłaty mogą być przekazywane na konto beneficjenta;
  • przedłużenie okresu bezprocentowej, ratalnej spłaty otrzymanego dofinansowania;
  • możliwość złożenia przez kredytobiorcę wniosku o częściowe umorzenie zadłużenia, w sytuacji terminowej regulacji zaciągniętych zobowiązań – wniosek będzie rozpatrzony przez Radę Funduszu.

Co więcej, prezydent zaproponował wprowadzenie dodatkowego wsparcia dla osób, które zdecydowały się na sprzedaż kredytowanej nieruchomości, a kwota uzyskana w wyniku transakcji nie pokryła całości kredytu zaciągniętego w związku z dokonanym uprzednio zakupem. Wówczas, kredytobiorca będzie uprawniony do wnioskowania o udzielenie mu przez Fundusz Wspierający specjalnej pożyczki – w kwocie nie wyższej niż 72 000 zł, przeznaczonej na spłatę pozostałej części zobowiązania.

Opisywana możliwość będzie dostępna również dla osób, które dopiero planują zbycie zakredytowanej nieruchomości – w takiej sytuacji, uzyskają możliwość wystąpienia o otrzymanie przyrzeczenia udzielenia pożyczki na spłatę reszty zadłużenia - promesy. Zasady spłaty analizowanej pożyczki będą analogiczne do zasad spłaty otrzymanych funduszy na poczet regulacji rat kredytu. Wreszcie, w sytuacji odrzucenia przez kredytodawcę wniosku o otrzymanie wsparcia, promesy lub pożyczki na spłatę zadłużenia, kredytobiorca będzie mógł wystąpić – za pośrednictwem kredytodawcy – o dodatkową weryfikację złożonego przez siebie wniosku. Weryfikacja będzie dokonywana przez Radę Funduszu w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia otrzymania wystąpienia.

Projekt przedłożony przez prezydenta zawiera także atrakcyjną propozycję dla sektora bankowego.
W sytuacji, gdy kredytodawca zdecyduje się na restrukturyzację określonej należności, będzie mógł liczyć na otrzymanie dodatkowych środków umożliwiających dokonanie restrukturyzacji kredytów mieszkaniowych denominowanych bądź indeksowanych do walut innych niż ta, w której kredytobiorca otrzymuje dochód – w tym celu, zostanie utworzony specjalny Fundusz Restrukturyzacyjny. Jednakże należy podkreślić, iż przeprowadzenie restrukturyzacji będzie w pełni zależne od kredytobiorcy, przy czym zadaniem kredytodawcy będzie zagwarantowanie odpowiednich warunków do przeprowadzenia tego typu procedury.

Wprowadzane zmiany zostały uwzględnione w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Po pierwsze, rozszerzono katalog środków finansowych, których ze względu na źródło pochodzenia nie zalicza się do przychodów w rozumieniu ww. ustawy, poprzez dołączenie do art. 12 ust. 4 punktu 27, zgodnie z którym środki finansowe otrzymane przez kredytodawcę z Funduszu Restrukturyzacyjnego mające na celu wsparcie instytucji bankowych w procesie restrukturyzacji zadłużeń nie będą zaliczane do przychodów. Rozszerzono także treść art. 16 ust. 1 ww. ustawy poprzez wprowadzenie punktu uniemożliwiającego zaliczenie dokonywanych przez kredytodawców wpłat na poczet Funduszu Restrukturyzacyjnego do kosztów uzyskania przychodów. Nowelizacja nie objęła ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż akt ten zawiera w swej treści przepisy regulujące zwolnienie podatkowe w odniesieniu do kwot należności umorzonych na podstawie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (art. 21 ust. 1 pkt 143 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Analizowany projekt uzyskał pozytywną rekomendację Komisji Nadzoru Finansowego, która w specjalnie wydanym komunikacie stwierdziła, iż jest to rozsądny kompromis pomiędzy realizacją celu społecznego, jakim jest udzielenie pomocy kredytobiorcom, a uniknięciem zagrożenia dla stabilności sektora bankowego obciążonymi kosztami tego wsparcia.[1]

[1] Komunikat KNF dot. przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, dostęp online: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_KNF_58129.pdf

Szkolenia

Grupa POMORSKI oferuje usługi szkoleniowe dla firm, spółek prawa handlowego oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Sprawdź szczegóły

Kontakt

Siedziba firmy
ul. Chałubińskiego 8, p. 38
00-613 Warszawa
tel. +48 (22) 10 22 111
sekretariat@pomorski.pl
Filia
Plac Obrońców Warszawy 2
09-402 Płock
tel. +48 (24) 364 88 88
sekretariat@pomorski.pl

Zaufali nam

  • Alufest
  • Ponzio
  • Alior Bank
  • Orlen Oil

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 - 2018 Wiesław Pomorski | Informacje RODO

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem