Wyrokiem z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie I FSK 201/17 Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że niedopuszczalne jest przeprowadzenie kontroli krzyżowej przy rozpatrywaniu wniosku o zwrot VAT.

W powołanej sprawie podatnik wystąpił o zwrot nadwyżki podatku od towarów i usług naliczonego nad należnym w terminie 60 dni. Postępowanie nie zostało przez organ we wskazanym terminie zakończone. Organ przedłużył termin zwrotu nadwyżki do czasu zakończenia postępowania weryfikacyjnego i wystąpił jednocześnie o sprawdzenie kontrahenta podatnika i jego rozliczeń, tzw. kontrola krzyżowa. Zdaniem podatnika organ prowadząc postępowanie wyjaśniające na podstawie art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy o podatku od towarów i usług, w ramach czynności sprawdzających, o których mowa w dziale V ustawy Ordynacja podatkowa, nie jest uprawniony do weryfikacji kontrahentów podatnika. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na skutek skargi podatnika uchylił postanowienie organu stwierdzając, że „nie jest możliwe sprawdzenie kontrahenta strony, wobec której prowadzone jest postępowanie podatkowe, sprawdzające się do ustalenia czy dokument znajdujący się w dokumentacji księgowej kontrolowanego znajduje odzwierciedlenie w dokumentacji kontrahenta”. Wyrok WSA skargą kasacyjną zaskarżył organ. Naczelny Sąd Administracyjny, powołując się na uchwałę siedmiu sędziów z dnia 24 października 2016 r. sygn. akt I FPS 3/16 uznał, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie. Powyższa uchwała posiada ogólną moc wiążącą, zapewniając tym samym, jednolitość orzecznictwa sądowo administracyjnego.

Konkludując organ uprawniony jest do wyboru sposobu weryfikacji zasadności różnicy podatku VAT spośród czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego. W każdym z tych trybów organ związany jest zakresem i czasem trwania weryfikacji, ale również przysługującymi mu kompetencjami, czy też uprawnieniami i ochroną prawną przysługującą podatnikowi. Decydując się na weryfikację wniosku przy wykorzystaniu czynności sprawdzających, organ nie ma uprawnień do przeprowadzenia tzw. kontroli krzyżowej. Celem czynności sprawdzających jest bowiem sprawdzenie terminowości składania deklaracji, wpłacania zadeklarowanych podatków, poprawności składanych dokumentów oraz ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami. Czynności sprawdzające ograniczają się więc de facto do czynności dotyczących jedynie bezpośrednio podatnika.

Organ podatkowy na podstawie art. 274c § 1 Ordynacji podatkowej, może żądać od kontrahentów podatnika wykonujących działalność gospodarczą przedstawienia dokumentów, w zakresie objętym kontrolą u podatnika w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności. Dopuszczona zatem została przez ustawodawcę możliwość żądania od kontrahentów podatnika przedstawienia dokumentów, w tym również w celu weryfikacji zasadności zwrotu nadwyżki podatku VAT, ale jedynie w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym lub kontrolą podatkową. Wobec powyższego tzw. kontrola krzyżowa jest dopuszczalna wyłącznie ww. wypadkach.

Czy można zatem kontrolą krzyżową wstrzymać wypłatę podatku VAT?
Powyższy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego stanowi kontynuację linii orzeczniczej przyjętej przez Sądy w sprawach przeprowadzenia tzw. kontroli krzyżowych przez organy w trakcie rozpoznawania wniosków o zwrot VAT. Daje on podstawy do założenia, że organy podatkowe w tych konkretnych sprawach działać będą zgodnie z podstawowymi zasadami postępowania administracyjnego i podatkowego. Podatnicy mogą zatem oczekiwać, że organy podatkowe zaprzestaną procedury niezgodnej z przepisami, a zwroty podatku VAT odbywać się będą bez zbędnej zwłoki. Czas jednak pokaże czy organy dostosują się do ww. wymogów i czy nie obiorą innej drogi mającej na celu odroczenie lub odmowę dokonania zwrotu nadpłaconego podatku od towarów i usług.

Szkolenia

Grupa POMORSKI oferuje usługi szkoleniowe dla firm, spółek prawa handlowego oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Sprawdź szczegóły

Kontakt

Siedziba firmy
ul. Chałubińskiego 8, p. 38
00-613 Warszawa
tel. +48 (22) 10 22 111
sekretariat@pomorski.pl
Filia
Plac Obrońców Warszawy 2
09-402 Płock
tel. +48 (24) 364 88 88
sekretariat@pomorski.pl

Zaufali nam

  • Alufest
  • Ponzio
  • Alior Bank
  • Orlen Oil

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 - 2018 Wiesław Pomorski | Informacje RODO

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem