Aktualnie w Sejmie RP prowadzone są prace nad nowelizacją przepisów ustawy o COVID. Według nowych uregulowań pomoc ma otrzymać szeroko rozumiana branża turystyczna. Trzeba będzie się jednak wykazać 80% spadkiem obrotów względem roku poprzedniego. Warto zaznaczyć, że jest to na typ etapie jeszcze projekt i nie wiadomo w jakim ostateczne kształcie ustawa zostanie uchwalona.

1. Przewodnicy turystyczni i agenci turystyczni

Osobie prowadzącej działalność gospodarczą przy przeważającej działalności PKD 79.90.A tj. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (jednak z wyłączeniem działalności przewodników górskich) świadczenie postojowe będzie przysługiwać jeśli:

 1. a) Osoba taka zawiesiła prowadzenie tej działalności po dniu 31 sierpnia 2019 r.
 2. b) Działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.

Świadczenie postojowe będzie przysługiwać zarówno osobie prowadzącej działalność gospodarczą jak również osobom zatrudnionym na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innych umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o zleceniu.

Uprawnieni do świadczenia postojowego będą osoby prowadzące działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD 79.11.A tj. Działalność agentów turystycznych (działalność polegającą na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki).

Inne warunki

 1. a) Świadczenie postojowe agentów turystycznych czy przewodników turystycznych przysługiwać będzie na takich samych zasadach jak w innych przypadkach tj. w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz przez maksymalnie trzy miesiące. Przy czym osobom prowadzącym działalność, do której znajdują zastosowanie przepisy o zryczałtowanym podatku dochodowym i korzystały one ze zwolnienia sprzedaży z VAT – przysługuje 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz przez maksymalnie trzy miesiące;
 2. b) Oświadczenie o rodzaju przeważającej działalności, o której mowa w art. 15zq ust. 7 oraz o wykonywaniu tej działalności w 2019 r. przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy należy składać pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 2. Dodatkowe postojowe dla wybranych grup zawodowych

Osobom prowadzącym działalność (lub wykonującym działalność w oparciu o umowy agencyjne, dzieło czy zlecenia) w zakresie:

 •       transportu lądowego pasażerskiego, w tym m.in. rozkładowych dalekobieżnych przewozów autobusowych, wynajmu autobusów z kierowcą, przewozów wycieczkowych i turystycznych, działalności kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich pod warunkiem, że nie są częścią miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji, tj. działalności oznaczonej w PKD 49.39.Z;
 •       wynajmu i dzierżawy pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, w tym m.in. wynajmu i dzierżawy środków transportu lądowego bez kierowcy (z wyłączeniem pojazdów samochodowych) - motocykli, przyczep kempingowych i turystycznych, tj. działalności oznaczonej w PKD 77.39.Z;
 •       działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych, w tym m.in. wystawianiem przedstawień teatralnych, operowych, baletowych, musicalowych, tj. działalności oznaczonej w PKD 90.01.Z;
 •       działalności wspomagającej wystawianie przedstawień artystycznych, w tym m.in. działalności reżyserów, producentów, scenografów, projektantów i wykonawców teatralnych dekoracji scenicznych, maszynistów sceny, specjalistów od oświetlenia sceny, konferansjerów, tj. działalności oznaczonej w PKD 90.02.Z;
 •       działalności pokojów zagadek domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, tj. działalności oznaczonej w PKD 93.29.A;
 •       działalności rozrywkowej i rekreacyjnej, w tym m.in. eksploatacji automatów do gier zręcznościowych, działalności parków rekreacyjnych (bez zakwaterowania), wypożyczania sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część działalności obiektu rekreacyjnego, działalności jarmarków i widowisk o charakterze rekreacyjnym, działalność plaż, włączając wynajmowanie przebieralni, szafek na ubrania, wypożyczanie leżaków, tj. działalności oznaczonej w PKD 93.29.B;

przysługiwać będzie prawo do dodatkowego postojowego jeśli przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 80% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

3. Zwolnienie z płacenia składek

Na wniosek płatnika składek prowadzącego, na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek, działalność w zakresie:

a) 39.Z - pozostałego transportu lądowego pasażerskiego;

b) 10.Z – prowadzenie hoteli oraz podobnych obiektów zakwaterowania;

c) 39.Z - wynajmu i dzierżawy pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych;

d) 11.A – działalności agentów turystycznych;

e) 90.A – działalności pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;

f) 30.Z – działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów;

g) 01.Z – działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych;

h) 02.Z – działalności wspomagającej wystawianie przedstawień artystycznych;

i) 29.A - działalności pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;

j) 29.B  oraz 93.29.Z – pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej;

zwalnia się z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 31 maja 2020 r. i  przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania  tych składek był niższy co najmniej o 80% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do dnia 30 listopada 2020 r. wraz z oświadczeniem o rodzaju przeważającej działalności.

Szkolenia

Grupa POMORSKI oferuje usługi szkoleniowe dla firm, spółek prawa handlowego oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Sprawdź szczegóły

Kontakt

Siedziba firmy
ul. Chałubińskiego 8, p. 38
00-613 Warszawa
tel. +48 (22) 10 22 111
sekretariat@pomorski.pl
Filia
Plac Obrońców Warszawy 2
09-402 Płock
tel. +48 (24) 364 88 88
sekretariat@pomorski.pl

Zaufali nam

 • Alufest
 • Ponzio
 • Alior Bank
 • Orlen Oil

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 - 2018 Wiesław Pomorski | Informacje RODO

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Webpiksel.pl